סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות ל''ח: משבעינן בשם המיוחד או בכינוי

גמ' היכי משבעינן ליה אמר רב יהודה אמר רב משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה דכתיב (בראשית כ"ד) ואשביעך בה' אלקי השמים אמר ליה רבינא לרב אשי כמאן כרבי חנינא בר אידי דאמר בעינן שם המיוחד אמר ליה אפי' תימא רבנן דאמרי בכינוי ונפקא מינה צריך לאתפושי חפצא בידיה וכדרבא דאמר רבא האי דיינא דאשבע בה' אלקי השמים נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר.