סגור X    הדפס      הורד קובץ 


מנחות נ''א: דרשת חטאת היא

שבעה דברים התקינו ב"ד וכו' ועל פרה שלא יהא מועלין באפרה דאורייתא היא דתניא חטא' היא מלמ' שמועלין בה היא בה מועלין באפרה אין מועלין אמר רב אשי שתי תקנות הואי דאורייתא בה מועלין באפרה אין מועלין כיון דחזו דקא מזלזלי בה וקא עבדי מיניה למכתן גזרו ביה מעילה כיון דחזו דקא פרשי מספק הזאות אוקמוה אדאורייתא.