סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות ל''ז. כיון דחידוש הוא לא שנא אתרו ביה

הזיד בשבועת הפקדון והתרו בו מהו כיון דחידוש הוא דבכל התורה לא אשכחן מזיד דמייתי קרבן והכא מייתי קרבן לא שנא אתרו ביה ולא שנא לא אתרו ביה או דלמא ה"מ היכא דלא אתרו ביה אבל היכא דאתרו ביה מילקא לקי קרבן לא מייתי או דלמא הא והא עבדינא.
ורש"י, לא אשכחן מזיד דמייתי קרבן, לאו דוקא כל התורה קאמר שהרי ד' מביאין על הזדון כשגגה.