סגור X    הדפס      הורד קובץ 


עבודה זרה כ'. לא תחנם, חן חנייה חינם

(אין מוכרין להם [לגוים] במחובר לקרקע וכו' מנהני מילי אמר רבי יוסי בר חנינא) דאמר קרא לא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע האי לא תחנם מיבעי ליה דהכי קאמר רחמנא לא תתן להם חן א"כ לימא קרא לא תחונם מאי לא תחנם שמע מינה תרתי ואכתי מיבעי ליה דהכי אמר רחמנא לא תתן להם מתנת של חנם אם כן לימא קרא לא תחינם מאי לא תחנם שמע מינה כולהו.