סגור X    הדפס      הורד קובץ 


דמאי פ''ו ה''ב זכות הבעלים במעשרות שהפרישו (קנין פירות)

רבי יוסי בי רבי חנינא אמר אדם נותן מעשרותיו בטובת הנייה (טובת הנאה ממון, וזה מכירת חלקו ולא מכירת מעשרות) רבי יוחנן אמר אין אדם מביא מעשרותיו בטובת הנאה (טובת הנאה אינה ממון) מאי טעמא דרבי יוסי בן חנינא ואיש את קדשיו לו יהיו מה עבד ליה רבי יוחנן יתנם לכל מי שירצה.