סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כתובות כ''ט: "תהיה" האם שיש בה הויה או הראויה לקיימה

ולאפוקי (מתני' דקתני יש קנס לממזרת ולאחותו לאפוקי) מהאי תנא דתניא ולו תהיה לאשה שמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה (שקדושין תופסין לו בה) רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה מאי בינייהו אמר ר' זירא ממזרת ונתינה איכא בינייהו למאן דאמר יש בה הויה הא נמי יש בה הויה למאן דאמר ראויה לקיימה הא אינה ראויה לקיימה.