סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא קי''ג. שליח בית דין במשכון

אמר שמואל שליח בית דין מנתח נתוחי אין אבל משכוני לא וכו' תא שמע ממשמע שנאמר בחוץ תעמד איני יודע שהאיש אשר אתה נושה בו יוציא אלא מה תלמוד לומר והאיש לרבות שליח בית דין (וה"ק והאיש דהוא שליח בית דין ואשר אתה נושה בו יוציא) לא שליח בית דין כמלוה (וה"ק בחוץ תעמוד אתה והאיש שהוא שליח בית דין ואשר אתה נושה בו יוציא).