סגור X    הדפס      הורד קובץ 


מגילה כ''ז: כדי הילוך ארבע אמות

אלא המתפלל מרחיק ארבע אמות ומשתין למה לי אי הכי קדשתינהו לכולהו שבילי דנהרדעא תני ישהה בשלמא משתין ישהה כדי הילוך ארבע אמות משום ניצוצות אלא מתפלל ישהה כדי הילוך ארבע אמות למה לי אמר רב אשי שכל ארבע אמות תפלתו סדורה בפיו ורחושי מרחשן שפוותיה.