סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא צ''ד: את אביו ואת אמו הַאִם משמע יחדו

כי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת וכו' האי או מיבעיא ליה לחלק דסלקא דעתך אמינא עד דמיתברא ומתה לא מחייב קמ"ל הניחא לרבי יונתן אלא לרבי יאשיה מאי איכא למימר דתניא איש אשר יקלל את אביו ואת אמו אין לי אלא אביו ואמו אביו בלא אמו אמו בלא אביו מנין תלמוד לומר אביו ואמו קלל אביו קלל אמו קלל דברי רבי יאשיה רבי יונתן אומר משמע שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו עד שיפרוט לך הכתוב יחדו (רש"י, כמו שפרט בחורש שור וחמור).