סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כריתות י''א. תהא בקראי כדתניא גדול הדיינין מקרא

גמ'. מנלן דהיא לקי והוא לא לקי דתנו רבנן בקורת תהיה מלמד שהיא לוקה יכול שניהן לוקין תלמוד לומר תהיה היא לוקה והוא אינו לוקה ומנין דהדין בקורת לישנא דמלקות הוא א"ר יצחק תהא בקראי (שהן קורין עליה והפלא ה' את מכותך) כדתניא גדול הדיינין מקרא שני מונה שלישי אומר הכהו רב אשי אומר בביקור (שאם אינה יכולה לקבל ארבעים אומדין אותה בבקור ובמחשבה) תהיה כדתנן אין אומדין אותו אלא מכות הראוין להשתלש.