סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כריתות ט': תורת הקנאות תורה אחת

מתני' (חמשה מביאין קרבן אחד על עבירות הרבה) המקנא לאשתו ע"י אנשים הרבה וכו' גמ' מנלן דכתיב זאת תורת הקנאות תורה אחת לקנויין הרבה.

סוטה י"ח:
ת"ר זאת תורת הקנאות מלמד שהאשה שותה ושונה רבי יהודה אומר זאת שאין האשה שותה ושונה וכו' באיש אחד וחכ"א אין האשה שותה ושונה בין באיש אחד בין בב' אנשים ות"ק נמי הכתיב זאת ורבנן בתראי נמי הא כתיב תורת אמר רבא באיש אחד ובועל אחד דכ"ע לא פליגי דאין האשה שותה ושונה דכתיב זאת בשני אנשים ושני בועלין דכולי עלמא לא פליגי דהאשה שותה ושונה דכתיב תורת כי פליגי.וכו'