סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כריתות ב': כרת באחותו יצאה לחלק או למעט ממלקות

ולרבי יצחק דאמר חייבי כריתות בכלל היו ולמה יצאה כרת באחותו לדונה בכרת ולא במלקות וכו' ורבנן וכו' אלא כרת דאחותו (איש אשר יקח את אחותו וגו' ונכרתו לעיני בני עמם). למאי אתא מיבעי ליה וכו' לחלק על אחותו שהיא אחות אביו ושהיא אחות אמו ורבי יצחק הא מילתא מנ"ל נפקא ליה מן סיפא דקרא דכתיב ערות אחותו גלה ורבנן אחותו דסיפא דקרא מאי עבדי ליה מיבעי ליה (ג'.) לאחותו שהיא בת אביו ובת אמו לומר שאין עונשין מן הדין ור' יצחק סבר עונשין מן הדין ואיבעית אימא יליף עונש מאזהרה.