סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא קמא מ''ד: קבוע כמחצה על מחצה דמי

(לר' שמעון) בעלים גופייהו (שנתכוונו להרוג את זה והרגו את זה פטורים) מנלן דאמר קרא וארב לו וקם עליו עד שיתכוין לו ורבנן האי וארב לו מאי עבדי ליה אמרי דבי רבי ינאי פרט לזורק אבן לגו וכו' הוי ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.