סגור X    הדפס      הורד קובץ 


פסחים צ''ו. גדר משומד

אלא מעתה (וכל) [כל] בן נכר לא יאכל בו הכי נמי וכו' אלא בו למה לי בו משומדות פוסלת ואין משומדות פוסלת בתרומה ואיצטריך למיכתב ערל ואיצטריך למכתב בן נכר דאי כתב רחמנא ערל משום דמאיס אבל בן נכר לא מאיס אימא לא צריכא ואי אשמעינן בן נכר משום דאין לבו לשמים אבל ערל דלבו לשמים אימא לא צריכא.