סגור X    הדפס      הורד קובץ 


קידושין מ''ב. גדר זכין לאדם שלא בפניו

ואלא הא דאמר רב גידל אמר רב מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תיפוק ליה שליחות מהכא ותיסברא דהא שליחות הוא והא קטנים לאו בני שליחות נינהו אלא כי הא דרבא בר רב הונא דאמר רבא בר רב הונא אמר רב גידל אמר רב מנין שזכין לאדם שלא בפניו שנאמר ונשיא אחד נשיא אחד ותיסברא זכות וכו' ואלא כדרבא בר רב הונא וכו' אמר רב גידל א"ר מנין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן שבית דין מעמידין להם אפוטרופוס וכו' לחוב ע"מ לזכות ת"ל ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו.