סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות מ''ז. בין שניהם ולא בין היורשין

אמר רבא כוותיה דרבי אבא (שמחויב שבועה ואינו יכול להשבע משלם) מסתברא דתני רבי אמי (שמות כ''ב) שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשין היכי דמי אילימא דאמר ליה מנה לאבא ביד אביך ואמר ליה חמשין אית ליה וחמשין לית ליה מה לי הוא ומה לי אבוהא אלא לאו דאמר ליה מנה לאבא ביד אביך אמר ליה חמשין ידענא וחמשין לא ידענא אי אמרת בשלמא אביו כי האי גוונא מיחייב איצטריך קרא למיפטר גבי יורשין אלא אי אמרת אביו כי האי גוונא נמי פטור קרא גבי יורשין למה לי ורב ושמואל האי שבועת ה' מאי קא דרשי ביה מיבעי ליה לכדתניא שמעון בן טרפון אומר שבועת ה' תהיה בין שניהם מלמד שהשבועה חלה על שניהם.

המחלוקת אם עדיף לדרוש כר' אמי ''בין שניהם'' ולא בין היורשים. או לדרוש כשמעון בן טרפון שעל שניהם חל עונש שבועה.