סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות ל''ט: הטענה או כפירת הטענה שתי כסף

אמר רב כפירת טענה שתי כסף ושמואל אמר טענה עצמה שתי כסף וכו' קראי כותיה דשמואל דכתיב (שמות כ"ב) כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור מה כלים שנים אף כסף שנים מה כסף דבר חשוב אף כל דבר חשוב וקאמר רחמנא (שמות כ"ב) כי הוא זה ורב ההוא מיבעי ליה להודאה במקצת הטענה ושמואל כתיב הוא וכתיב זה דאי כפר במקצת ואודי במקצת חייב ורב חד להודאה במקצת הטענה וחד להודאה ממין הטענה ושמואל (רש"י ל"ג ושמואל) לאו ממילא שמעת מיניה דחסרה לה טענה.