סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבת צ''ג. יחיד שעשאה חייב (דרך אחרת ממ''ש שבת ג'.)

ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה רבי שמעון סבר תלתא מיעוטי כתיבי נפש תחטא אחת תחטא בעשתה תחטא חד למעוטי זה עוקר וזה מניח וחד למעוטי זה יכול וזה יכול וחד למעוטי זה אינו יכול וזה אינו יכול ורבי יהודה חד למעוטי זה עוקר וזה מניח וחד למעוטי זה יכול וזה יכול וחד למעוטי יחיד שעשאה בהוראת בית דין ורבי שמעון יחיד שעשאה בהוראת בית דין חייב ורבי מאיר מי כתיב נפש תחטא אחת תחטא בעשתה תחטא תרי מעוטי כתיבי חד למעוטי זה עוקר וזה מניח וחד למעוטי יחיד שעשאה בהוראת בית דין