סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות ל''ד. איך ר"ע ממעט קרקעות משבועות

ר"ע אומר (ויקרא ה') והיה כי יאשם לאחת מאלה יש מאלה שהוא חייב ויש מאלה שהוא פטור הא כיצד תבעו ממון חייב תבעו ד"א פטור איפוך אנא ר"ע אאואין דר"א סמיך (שר"א למד מוכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד, דאינו אלא בתביעת ממון ואתביעת ממון גופה קאמר יש מהן שהוא חייב ויש מהן שהוא פטור) מאי בינייהו בין ר"א ובין ר"ע איכא בינייהו משביע עדי קרקע לר"א חייבין לר"ע פטורין ולר' יוחנן דאמר התם משביע עדי קרקע אפי' לר"א פטורין וכו'.