סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא קט''ו. טעמא דקרא

תנו רבנן אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר עשירה ממשכנין אותה ענייה אין ממשכנין אותה שאתה חייב להחזיר לה ואתה משיאה שם רע בשכנותיה למימרא דרבי יהודה לא דריש טעמא דקרא ורבי שמעון דריש טעמא דקרא.