סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא צ''ו. רש''י והרמב''ם בשאלה לרבעה

בעי רמי בר חמא שאלה לרבעה מהו (פי') כדשיילי אינשי בעינן ולהכי לא שיילי אינשי או דלמא טעמא מאי משום הנאה והאי נמי הא אית ליה הנאה.