סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא צ"ד: אדרבה ראשונה בשומר שכר

ראשונה (כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב וכו' עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו) בשומר חנם שניה (כי יתן איש אל רעהו חמור או שור וכו' לשמר וכו' ואם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו) בשומר שכר איפוך אנא מסתברא שניה בשומר שכר שכן חייב בגניבה ואבידה אדרבה ראשונה בשומר שכר שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת גנב אפילו הכי קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה תדע דהא שואל כל הנאה שלו ואינו משלם אלא קרן.