סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כריתות ז': ה''מ בדבר ששוה בין איש ובין אשה

שפחה מנלן דת"ר בני ישראל אין לי אלא בני ישראל גיורת ושפחה (תו"כ תזריע רפ"א, בין משוחררת ובין אין משוחררת) מנין ת"ל אשה מאי וכן שפחה (שכתוב במשנה, והיוצא מחותך וכן שפחה שהפילה מביאה קרבן ונאכל) ס"ד אמינא כי אמרינן כל מצות שהאשה חייבת בה עבד חייב בה ה"מ בדבר ששוה בין איש ובין אשה אבל יולדת דבנשים איתא באנשים ליתא אימא לא תחייב שפחה אהכי תנא שפחה.