סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כריתות ו': אתם קרויין אדם

ת"ר הסך בשמן המשחה וכו' לעובדי כוכבים ולמתים פטור וכו' עובדי כוכבים אמאי פטור הא אדם נינהו לאיי דכתיב ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין הגוים קרויין אדם והכתיב ונפש אדם ששה עשר אלף א"ל ההוא לאפוקי בהמה והכתיב ואני לא אחוס על נינוה וגו' ההוא לאפוקי בהמה.