סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יומא פ''ו. תשובה מכפרת על עבירות קלות

תא שמע לפי שנאמר בחורב תשובה ונקה (כי תשא, שמות ל"ד, נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה) יכול אף לא תשא עמהן תלמוד לומר לא ינקה (יתרו, שמות כ', כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא) יכול אף שאר חייבי לאוין כן תלמוד לומר את שמו שמו הוא דאינו מנקה אבל מנקה שאר חייבי לאוין תנאי היא דתניא על מה תשובה מכפרת על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה ועל מה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר על כריתות ועל מיתות בית דין ועל לא תעשה גמור אמר מר לפי שנאמר בחורב [תשובה] ונקה מנא לן דתניא רבי אלעזר אומר אי אפשר לומר נקה שכבר נאמר לא ינקה (דכתיב נקה לא ינקה גבי הדדי);ואי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר נקה הא כיצד מנקה הוא לשבין ואינו מנקה לשאינן שבין.