סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבת ע'. סנהדרין ס"ב. ועשה אחת ועשה הנה

רבי יוסי אומר (ויקרא ד') ועשה מאחת מהנה (בדפוסים ישנים וכן להלן ק"ג:, רי"א ועשה אחת ועשה הנה וכן בנוסחאות התו"כ) פעמים שחייבים אחת על כולן ופעמים שחייבין על כל אחת ואחת ואמר רבי יוסי ברבי חנינא מאי טעמא דרבי יוסי אחת מאחת הנה מהנה אחת שהיא הנה הנה שהיא אחת אחת שמעון מאחת שם משמעון הנה אבות מהנה תולדות אחת שהיא הנה זדון שבת ושגגת מלאכות הנה שהיא אחת שגגת שבת וזדון מלאכות ושמואל אחת שהיא הנה והנה שהיא אחת לא משמע ליה.