סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא ס''א: אורחיה דהש''ס להביא דרשות הפשוטים יותר

אלא לאו בגזל למה לי לכובש שכר שכיר כובש שכר שכיר בהדיא כתיב ביה (דברים כ"ד) לא תעשק שכיר עני ואביון לעבור עליו בשני לאוין ולוקמה ברבית ואונאה (יש גרסא,ולוקמה בגזל) ולעבור עליו בשני לאוין דבר הלמד מעניינו ובעניינא דשכיר כתיב.