סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות ל''א. משחק בקוביא מדאורייתא מחזא חזי ורבנן הוא דפסלוהו

(שבועת העדות) אינה נוהגת אלא בראוין להעיד כו' לאפוקי מאי אמר רב פפא לאפוקי מלך ורב אחא בר יעקב אמר לאפוקי משחק בקוביא וכו' ומ"ד מלך אבל משחק בקוביא מדאורייתא מחזא חזי ורבנן הוא דפסלוהו.